Успешно добавлено в корзину
Количество
Всего
Всего 1 продукт в корзине
Всего продуктов (включая налог)
Налог 0,00 €
Всего (включая налог)
Назад K оплате

Eirovins.lv Pirkšanas-pārdošanas noteikumi

Šie preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi paredz vispārējos nosacījumus  preču  pirkšanai-pārdošanai Eirovins.lv  internēta veikalā. 

Eirovins.lv  preču tirdzniecību organizē un sniedz SIA “Eliots”, juridiskā adrese Rūjienas iela 2A, Rīga, LV1009, vienotais reģistrācijas nr. LV40103027910, mazumtirdzniecības licences nr. MT 00000000025 izsniegta 04.10.1998., turpmāk tekstā “Pārdevējs”.

1.Noteikumi un lietoti jēdzienu skaidrojums:

1.1. Pircējs šī Noteikumu  izpratnē ir :

1) rīcībspējīga  persona, kura veic pirkumu Eirovins.lv  interneta veikalā un  kura  nav jaunāka par 18.gadiem; 

2) juridiskā persona, kura vārdā rīkojas izpildinstitūcija vai pilnvarotājs pārstāvis. 

Piereģistrējoties Pircējs apliecina, ka viņa sniegtās ziņas ir patiesas un tam ir tiesības iepirkties Eirovins.lv interneta veikalā.  Ja pasūtījuma brīdī Pircēja dati ir nepilnīgi vai arī ir pamatojums uzskatīt, ka dati ir fiktīvi, Pārdevējs patur tiesības nepieņemt pasūtījumu.   Pārdevējam pēc nepieciešamības ir tiesības zvanīt uz Pircēja reģistrācijas laikā norādīto mobilā telefona numuru, un/vai uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

2. PIRKŠANAS – PARDOŠANAS LĪGUMS

2.1. Ņemot vērā, ka saskaņā ar Latvijas republikas normatīvajiem aktiem alkoholiskos dzērienus var iegādāties tikai tās personas, kuras nav jaunākas par 18 gadiem, Līgums starp Pircēju un Pārdevēju  par  preču pirkšanu-pārdošanu uzskatāms par noslēgtu no tā brīža, kad Pārdevējs (tā pārstāvis)  atbilstošu preču piegādes laikā pārliecinās, ka Pircējs ir tiesīgs iegādāties preces. 

2.2. Pārdevējam konstatējot, ka Pircējam nav tiesību iegādāties pasūtītās preces, Līgums uzskatāms par  nenoslēgtu, un preces Pircējam nepārdod. Par precēm samaksāta nauda  atmaksājama Pircējam  3 (trīs)  darba dienu laikā no piegādes dienas, ieturot no atmaksājamās summas  preču piegādes izdevumus.

2.3.Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt un izpildīt pasūtījumu, paziņojot par to Pircējam elektroniski,  ja Pircējs pasūta neierasti lielus preču daudzumus, kuriem ir vairumtirdzniecības pirkšanas pazīmes.

2.4. Veicot pasūtījumu Eirovins.lv  interneta veikalā, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar  Distances Līguma noteikumiem(turpmāk tekstā – Līgums) un pilnībā piekrīt šī Līguma nosacījumiem. 

3.REĢISTRĀCIJA UN PERSONU DATU APSTRĀDĀŠANA

3.1.Pircējam, kurš vēlas iegādāties preces Eirovins.lv veikalā ir jāreģistrējas, aizpildot reģistrācijas anketu. Anketā ir jānorada Pircēja personiskie dati, proti: vārds, uzvārds, juridiskām personām uzņēmuma nosaukums, elektroniskā pasta adrese, Latvijā reģistrēts tālruņa numurs, preču piegādes adrese, citi preču piegādei nepieciešamie dati.

3.2.Pircējam ir tiesības jebkura brīdī mainīt, papildināt vai anulēt savu reģistrāciju. Anulējot reģistrāciju, Pircējam nav tiesību izmantot Eirovins.lv interneta veikalu un iegādāties preces.

3.3. Pircēja personas dati tiek izmantoti lai identificētu Pircēju, lai pārliecinātos, ka Pircējs ir persona, kam tiek piegādātas preces ir pilngadīgs, lai noformētu grāmatvedības dokumentus, atmaksātu pārmaksas vai naudu par atgrieztajām precēm un lai nodrošinātu citu saistību izpildi, kas izriet no Līguma. Pircēja personas datu apstrādei ir nodrošināta konfidencialitāte. Ja  Pircējs izmanto Eirovins.lv interneta  veikalu uzskatāms, ka viņš piekrīt  personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi.

4.PRECES PASŪTĪŠANA, CENAS UN APMAKSAS KĀRTĪBA

4.1.Pircējs, veic pasūtījumu un pērc preces  interneta veikalā Eirovins.lv no plkst. 8:00 līdz 22:00 par cenām, kas ir spēkā  veikalā pasūtījuma iesniegšanas brīdī.

4.2.Pircējs veic apmaksu par precēm pasūtījuma laikā izmantojot interneta banku vai ar bankas norēķinu karti. Pircējs par pasūtītājam precēm apņemas samaksāt nekavējoties. Pēc naudas saņemšanas tiks uzsākta pasūtījuma izpilde un Pārdevējs nosuta Pircējam pasūtījuma apstiprinājumu. Preču un to piegādes cenas ir norādītas ieskaitot PVN.

4.3.Preču ievietošana grozā neuzliek Pircējam pienākumu tās iegādāties. Jebkurā brīdī Pircējs var dzēst groza saturu.

4.4.Gadījumā, ja Pircējs nav saņēmis no Pārdevēja  pasūtījuma apstiprinājumu  uz Pircēja norādīto e – pasta adresi, Pircēja pasūtījums NAV reģistrēts. Šādos gadījumos, lūdzam sazināties ar Pārdevēja  administrāciju pa tālruni 25747478 vai pa e-pastu ervins.veinbergs@eirovins.lv.

5.PREČU PIEGĀDE

5.1. Preces piegādā Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis (kurjers) vai pats Pārdevējs darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.20.00.

5.2.Par preču piegādes pakalpojumu piemērojams maksājums. Preču piegādes  maksājums var mainīties atkarīgi no pasūtījuma piegādes termiņa un  piegādes  vietas.  Preču tirdzniecības teritorija un piegādes pakalpojumu maksājums ir norādīts veikala mājas lapas sadaļā “Piegāde”.

5.3.Pārdevējs (kurjers) piegādā pasūtīto preci uz Pircēja anketā norādīto adresi. Pircējs apņemas pieņemt preci personīgi. Preces tiek nodotas Pircējam tikai tādā gadījumā, ja Pircējs ir ne jaunāk par 18 (astoņpadsmit) gadiem un pieņemot pasūtījumu uzrāda to apstiprinošu spēkā esošu personas dokumentu (Latvijas republikas (vai ārvalsts) pilsoņa pasi vai personas identifikācijas karti). Ja Pircējs neuzrāda personas dokumentu vai uzrāda spēkā neesošu personas dokumentu, vai noskaidrojas, ka Pircējs ir jaunāks par 18 (astoņpadsmit) gadiem, Pārdevējs preci Pircējam nenodod un ir uzskatāms, ka preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas  vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ un tādēļ līgums par alkoholisko dzērienu pirkšanu-pārdošanu uzskatāms par nenoslēgtu.

5.4.Preču piegādes laikā Pircējs kopā ar Pārdevēja pārstāvi (kurjeru) pārbauda sūtījuma stāvokli, kā arī  piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un piegādes pavaddokumentam. Ja Pircējs nepārbauda sūtījuma stāvokli, piegādāto preču komplektāciju un nefiksē datus par sūtījuma bojājumiem, sūtījums ir uzskatāms par piegādātu atbilstoši veiktajam  pasūtījumam un pienācīga kvalitātē.

5.5.Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa pārkāpšanu visos gadījumos, kad preces netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

6.ATTEIKUMA TIESĪBAS

6.1. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 dienu laikā no pasūtījuma piegādes dienas, nosūtot  pa  pastu, uz  Pārdevēja juridisko adresi Rūjienas ielā 2A, Rīgā LV1009 vai pa e-pastu ervins.veinbergs@eirovins.lv rakstveida iesniegumu par savu atteikuma tiesību izmantošanu.

6.2. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējam ir pienākums norādīt šādas ziņas:

6.2.1. Klienta vārdu, uzvārdu un personas kodu;

6.2.2. paziņojumu par atkāpšanos no Līguma;

6.2.3. pirkuma apliecinoša dokumenta un piegādes dokumenta kopiju;

6.2.4. iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;

6.2.5. Pircēja parakstu un bankas konta numuru.

6.3. Ja Pircējs izmanto savas Līgumā paredzētās atteikuma tiesības, Pircējam ir pienākums 7 dienu laikā no dienas, kad ir nosūtīts paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu, atdod atpakaļ iegādāto preci veikalam (Lāčplēša iela 70b, Rīgā)iepriekš vienojoties par preču atgriešanas laiku, iesniedzot pirkumu apliecinošus dokumentus un personas apliecinošus dokumentus .  Izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu sedz Pircējs.

6.4.Atgriežamām vai maināmām kvalitatīvām precēm vai precēm uz kurām tiek izmantotas atteikuma tiesības, ir jābūt nesabojātām, tās nevar būt zaudējušas preču pārdošanas izskatu (nav noņemtas un/vai sabojātas etiķetes, nav noplēstas akcīzes markas u.c.) un tās nevar būt lietotas. Preces jāatgriež oriģinālā iepakojumā, tādā paša komplektācija, kādā Pircējs tās saņēma. Ja preces nav pilnā komplektācijā, ir sabojātas, nekārtīgas vai nav atbilstoši iepakots, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preces un  neatgriezt Pircējam par precēm samaksāto naudu.

6.5.Pirkuma maksa par precēm, izņemot piegādes maksājumu, attiecībā uz kurām Pircējs izmantojis atteikuma tiesības tiek atmaksāta Pircējam  uz viņa norādīto bankas kontu 14 dienu laikā pēc preces atdošanas dienas.

7.PIRCĒJA PIENĀKUMI

7.1.Pircēja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Distances līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz preču iegādes, saņemšanas un atgriešanas kārtību un uzņemties atbildību par noteikumu ievērošanu;

7.2. Pircējam ir pienākums, aizpildot reģistrācijas veidlapu, kā arī veidlapu, kas aizpildāma veicot pasūtījumu, sniegt par sevi patiesas ziņas;

7.3. Pircējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no līgumslēdzēj pusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā;

7.4. Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas precizitāti; Pārdevējs neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad Pircēja pasūtītā prece netiek izsniegta Pircējam, neprecīzi norādītas informācijas dēļ;

7.5. Aizliegumi:

Pircējiem un jebkuriem citiem interneta veikala  Eirovins.lv  apmeklētājiem ir stingri aizliegts:

• lietot jebkādu automatizētus līdzekļus, lai piekļūtu veikala www.eirovins.lv  servera informācijai,
• vākt, kopēt un citādi iegūt datus par citiem Pircējiem;
• veikt aplinkus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi www.Eirovins.lv ;
• ievietot informāciju, kas satur vīrusus vai citas tehnoloģijas, kas kaitē Eirovins.lv interesēm un īpašumam un tā lietotājiem.

Par minēto aizliegumu pārkāpumu  Pārdevējs ziņos attiecīgajām iestādēm, kā arī paturēs tiesības liegt turpmāku piekļuvi personai, uz kuru gulstas aizdomas par aizliegumu pārkāpumu. 

8.  PĀRDEVĪJA  PIENĀKUMI

8.1.  Pārdevējs piedāvā saviem Pircējiem augstas kvalitātes preces.

8.2.  Pārdevējs  apņemas nodrošināt augstu Personas datu aizsardzības līmeni, kā arī bez pircēja piekrišanas neizpaust viņa sniegto informāciju trešajām personām;
8.3.  Pārdevējs nodrošina, lai Eirovins.lv Mājas lapā visa informācija par precēm, to pieejamību, cenām un saņemšanu būtu korekta un pareiza.

8.4.Ja pasūtījuma izpildes gaitā tiek atklāts, ka Pircējs ir izdarījis pasūtījumu, balstoties uz nepareizu informāciju, Pārdevējs  patur tiesības neizpildīt tādu pasūtījumu, par to informējot Pircēju.

8.5.  Pārdevējs patur tiesības neapstrādāt pasūtījumus gadījumos, kad radušās aizdomas, ka Pircējs nav Pircējs šī līguma izpratnē un/vai  iegādājas preces komerciāliem mērķiem; 

9. KOMERCIĀLO PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANA

9.1. Akceptējot Līguma noteikumus, Pircējs brīvi un nepārprotami piekrīt regulāri saņemt dažādus ar Līgumu un Akciju saistītus un nesaistītus komerciālos paziņojumus, reklāmas materiālus, jaunumus un citu līdzīgu informāciju no SIA „Eliots”, kuri tiks nosūtīti gan uz Pircēja reģistrācijas laikā norādīto un Pircējam no kāda no mobilo sakaru operatoriem piešķirto pieslēguma numuru, gan uz  Pircēja e-pasta adresi.

10. NOSLĒDZOŠIE NOTEIKUMI.

10.1. Viss, kas ir ievietots Mājas lapā, ir ekskluzīvs Pārdevēja īpašums vai tiek izmantots saskaņā ar īpašu darbu autora piekrišanu. Jebkāda kopēšana, izplatīšana, pārraidīšana, izvietošana, vai cita veida Mājas lapas modificēšana ir aizliegta.

10.2. Līgums ir spēkā, un tā darbības termiņš turpinās līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei. Izbeidzot Līgumu, spēkā paliek Līguma noteikumi par strīdu izšķiršanas kārtību, kā arī citi noteikumi, kuri pēc būtības regulē Pušu tiesiskās attiecības pēc Līguma izbeigšanas.

10.3. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā, latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu,  e-pastu, uz to adresi , kas norādīti Līgumā vai  Pircēja reģistrācijas laikā.

10.4. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 7.kalendārajā dienā pēc „Latvijas pasta” zīmogā norādītā datuma par ierakstītās vēstules pieņemšanu.

10.5. Pārdevējam ir tiesības visā Līguma darbības laikā vienpusēji izdarīt grozījumus Līguma noteikumos pēc saviem ieskatiem. Ja Līguma noteikumos tiek veikti būtiski grozījumi, Pārdevējs par to informē Pircēju, nosūtot e-pasta vēstuli uz Mājas lapā norādīto Pircēja e-pasta adresi. Grozījumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī un tie neattiecas uz rēķiniem, kas izsniegti pirms šo grozījumu stāšanās spēkā. Mājas lapas izmantošana pēc Līguma noteikumu grozījumu stāšanās spēkā tiks uzskatīta par grozījumu akceptēšanu.

10.6. Jebkurš cits strīds tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses strīdu nespēj atrisināt sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas saistīti ar Līgumu un tā saturu, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu, nedarbošanos, tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10.7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības, kas noteiktas šajos Noteikumos, ja to izpildi nav iespējama dēļ apstākļiem, kurus radījuši nepārvarami spēki.

10.8. Ja Pircējs uzskata, ka tā tiesības ir pārkāptas, tas var nosūtīt savu sūdzību interneta veikalam Vinioutlet.lv uz ervins.veinbergs@Eirovins.lv . Sūdzība tiks izskatīta 7 (septiņu) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi. Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs tam nepiekritīsiet, Jums ir tiesības normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu pakalpojuma sniedzējam par ārpustiesas strīda risināšanu: -http//www.ptca.gov.lv/lvcontent//strīdu- risinašanas-process.

.lv ПРАВИЛА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Настоящие условия купки - продажи товаров обеспечивают общие условия покупки и продажи товаров в интернет-магазине Eirovins.lv.

Торговля товарами Vinuootlet.lv организует и предоставляет SIA “Eliots”, юридический адрес Rūjienas iela 2A, Rīga, LV1009, единый регистрационный номер. LV40103027910, розничная лицензия №. MT 00000000025 выдана 04.10.1998, далее именуемый “Продавец”

1. Правила  и объяснение используемых терминов:

1.1. В соответствии с настоящими правилами Покупателем является:

1) дееспособное физическое лицо, достигшее совершеннолетия и  которое совершает покупку в интернет-магазине Eirovins.lv  ;

2) юридическое лицо, от имени которого действует исполнительный орган или уполномоченный представитель.

Регистрируясь, Покупатель подтверждает, что предоставленная им информация является достоверной, и он имеет право делать покупки в интернет-магазине Eirovins.lv. Если на момент заказа данные Покупателя являются неполными или есть основания полагать, что данные являются фиктивными, Продавец оставляет за собой право не принимать заказ. При необходимости Продавец имеет право позвонить на номер мобильного телефона, указанный при регистрации Покупателя, и / или связаться с ним, написав на адрес электронной почты, указанный Покупателем.

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА  КУПЛИ-ПРОДАЖИ

2.1. Принимая во внимание, что в соответствии с нормативными актами Латвийской Республики алкогольные напитки могут приобретаться только лицами ,  достигшими 18 лет, соглашение между Покупателем и Продавцом о купле-продаже товаров считается заключенным в момент доставки товара при подтверждении права Покупателя  приобрести товар.

2.2. Если Продавец установит, что Покупатель не имеет права приобретать заказанный товар, Соглашение считается незаключенным и товар не будет продан Покупателю. Деньги, уплаченные за товар, возвращаются Покупателю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поставки, за вычетом расходов по доставке товара из возвращаемой суммы.

2.3 Продавец имеет право отказаться принять и выполнить заказ, уведомив об этом Покупателя в электронном виде, если Покупатель заказывает необычно большое количество товара, имеющего характеристики оптовых закупок.

2,4. Размещая заказ в интернет-магазине Eirovins.lv, Покупатель подтверждает, что ознакомился с положениями Дистанционного договора (далее - Договор) и полностью согласен с положениями настоящего Договора.

3. РЕГИСТРАЦИЯ И ОБРАБОТКА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ

3.1 Покупатель, который хочет купить товар в магазине Eirovins.lv, должен зарегистрироваться, заполнив регистрационную форму. Личные данные Покупателя должны быть указаны в анкете, а именно: имя, фамилия, название компании (для юридических лиц), адрес электронной почты, номер телефона, зарегистрированный в Латвии, адрес доставки товара, другие данные, необходимые для доставки товара.

3.2 Покупатель имеет право изменить, дополнить или отменить свою регистрацию в любое время. При отмене регистрации Покупатель не имеет права пользоваться интернет-магазином Eirovins.lv и приобретать товары.

3.3. Персональные данные Покупателя используются для идентификации Покупателя, чтобы убедиться, что Покупатель является лицом, которому доставляется товар, Покупатель является совершеннолетним, для составления бухгалтерских документов, возврата переплаты или денег за возвращенный товар и для обеспечения выполнения других обязательств по Договору. Обработка персональных данных покупателя является конфиденциальной. Если Покупатель использует интернет-магазин Eirovins.lv, считается, что он согласен на обработку персональных данных и подтверждает, что вся предоставленная информация и персональные данные верны и указаны правильно.

4. ЗАКАЗ ТОВАРА, ЦЕНЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1 Покупатель размещает заказ и покупает товар в интернет-магазине Eirovins.lv с 8:00 līdz 22:00 по ценам, действующим в магазине на момент отправки заказа.

4.2 Покупатель оплачивает товар при заказе через интернет-банк или банковскую платежную карту. Покупатель обязуется немедленно оплатить товар покупателю. Выполнение заказа начинается после получения оплаты на указанный счет Продавца  и получения Покупателем подтверждения заказа. Цены на товары и их доставку указаны с учетом НДС.

4.3 Размещение товаров в корзине не обязывает Покупателя их покупать. Покупатель может удалить содержимое корзины в любое время.

4.4 Если Покупатель не получил подтверждение заказа от Продавца на указанный адрес электронной почты, , заказ Покупателя НЕ регистрируется. В таких случаях Покупателю необходимо связаться с администрацией Продавца по телефону номер: 25747478 или по электронной почте ervins.veinbergs@eirovins.lv.

5. ДОСТАВКА ТОВАРА

5.1. Товар доставляется уполномоченным представителем Продавца (курьером) или Продавцом в рабочие дни с  9:00 до 20:00

5.2 Доставка товара оплачивается Покупателемю.  Размер оплаты доставки товара может варьироваться в зависимости от времени доставки заказа и адреса доставки. Цены и оплата услуг доставки заказов указаны на сайте магазина в разделе «Доставка».

5.3 Продавец (курьер) доставляет заказанный товар по адресу, указанному в анкете покупателя. Покупатель обязуется принять товар лично. Товар передается Покупателю только в том случае, если Покупатель не младше 18 (восемнадцати) лет и при принятии заказа предъявляет действующий личный документ, подтверждающий это (паспорт гражданина Латвийской Республики (или иностранного государства) или удостоверение личности). Если Покупатель не предоставит документ  удостоверяющий личность, или представит недействительный документ  или окажется, что Покупатель моложе 18 (восемнадцати) лет, Продавец не передает товар Покупателю, и доставка считается невозможной по вине  Покупателя. В этом случае Договор купля-продажа алкогольной продукции считается незаключенным.

5.4 При доставке товара Покупатель вместе с представителем Продавца (курьером) проверяет состояние заказа,  соответствие поставленного товара сделанному  заказу и сопроводительному документу доставки. Если Покупатель не проверяет состояние заказа, комплектность доставленного товара и  в сопроводительных документах нет зафиксированных данных о повреждении  товара , отправка считается доставленной в соответствии с заказом и в соответствующем качестве.

5.5 Продавец освобождается от ответственности за нарушение срока доставки товара во всех случаях, когда товар не доставлен или не доставлен вовремя по вине Покупателя или по обстоятельствам, зависящим от Покупателя.

6. ВОЗВРАТ

6.1. Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от Договора в течение 14 дней с даты доставки заказа, отправив на юридический адрес Продавца по адресу: ул. Руйенас, 2А, Рига, LV1009, или по электронной почте ervins.veinbergs@eirovins.lv письменное заявление о реализации своего права на возврат товара.

6.2. Покупатель обязан указать в заявлении следующую информацию :

6.2.1. Имя, фамилия и персональный код клиента;

6.2.2. уведомление о выходе из Договора;

6.2.3. копия документа, подтверждающего покупку и документ доставки;

6.2.4. место и время составления заявления;

6.2.5. Подпись покупателя и номер банковского счета.

6.3. Если Покупатель использует свое право на возврат, предусмотренное в Договоре, он обязан вернуть приобретенный товар в магазин Продавца  (улица Lāčplēša 70b, Рига) в течение 7 дней с даты отправки уведомления об использовании права на возврат товара, согласовав с представителем Продавца  время возврата товара. При возврате товара Покупатель предъявляет документы, подтверждающие приобретение товара и документы, удостоверяющие личность. Расходы, связанные с возвратом товара, несет Покупатель.

6.4 Возвращаемый или подлежащий обмену товаров  должен быть неповрежденным,  без потерь свой внешний вида (этикетки не должны быть удалены и / или повреждены, акцизные марки не должны быть оторваны и т. д.). Товар не должен быть вскрыт. Товар должен быть возвращен в оригинальной упаковке, той же комплектации, в которой его получил Покупатель. Если товар не в полной комплектации, поврежден, неопрятен или неправильно упакован, Продавец имеет право не принимать товар и не возвращать Покупателю уплаченную стоимость товара.

6.5. Стоимость товара, за исключением оплаты доставки, в отношении которой Покупатель воспользовался правом на возврат, возмещается Покупателю на указанный им банковский счет в течение 14 дней со дня возврата товара.

7. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

7.1 Покупатель обязан тщательно ознакомиться с Дистанционным договором и другими правилами, которые применяются к процедуре покупки, получения и возврата товаров, и взять на себя ответственность за соблюдение настоящих  правил;

7.2. Покупатель обязан при заполнении регистрационной формы, а также формы для оформлении заказа, предоставить о себе достоверную информацию;

7.3. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации и за любые правовые последствия, которые могут возникнуть для любой из договаривающихся сторон в случае ложной информации;

7.4. Продавец не несет ответственности за случаи, когда заказанный Покупателем товар не доставлен Покупателю из-за неточно указанной информации;

7.5. Покупателям строго запрещено:

• использовать любые автоматизированные средства для доступа к информации сервера магазина www.Vinioutletlv,

• собирать, копировать и иным образом получать данные о других Покупателях;

• принять обходные меры для предотвращения или ограничения доступа к www.eirovins.lv;

• размещать информацию, содержащую вирусы или другие технологии, которые наносят ущерб интересам и имуществу Eirovins.lv и его пользователям.

Продавец сообщает о нарушении этих запретов в соответствующие органы, а также оставляет за собой право отказать в дальнейшем доступе лицу, допустившему  нарушения указанных запретов.

8. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

8.1. Продавец предлагает своим покупателям товары высокого качества.

8.2. Продавец обязуется обеспечить высокий уровень защиты персональных данных, а также не разглашать предоставленную им информацию третьим лицам без согласия Покупателя;

8.3. Продавец гарантирует, что вся информация о товарах, их наличии, ценах и получении на сайте Eirovins.lv является правильной и правильной.

8.4.Если во время исполнения заказа выясняется, что Покупатель разместил заказ на основании неверной информации, Продавец оставляет за собой право не выполнять такой заказ, сообщив об этом Покупателю.

8,5. Продавец оставляет за собой право не обрабатывать заказы в случаях, когда есть подозрение, что Покупатель не является Покупателем в смысле настоящего договора и / или приобретает товары для коммерческих целей;

9. ОТПРАВКА КОММЕРЧЕСКИХ УВЕДОМЛЕНИЙ

9.1. Принимая положения Соглашения, Покупатель свободно и недвусмысленно соглашается регулярно получать различные коммерческие уведомления, рекламные материалы, новости и другую аналогичную информацию, относящуюся к Договору и Акции от SIA "Eliots", которая будет отправлена номер подключения, присвоенный операторам мобильной связи и/или по адресу электронной почты Покупателя.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

10.1. Все размещенное на Сайте является исключительной собственностью Продавца или используется в соответствии с согласием автора специальных работ. Любое копирование, распространение, передача, размещение или иное изменение Сайта запрещено.

10.2. Договор  действует и будет оставаться в силе до полного выполнения обязательств предусмотренных в договоре. После прекращения действия Договора остаются в силе положения Договора, касающиеся процедуры урегулирования споров, а также другие положения, которые, по сути, регулируют правоотношения сторон после прекращения действия Договора.

10.3. Все уведомления Сторон составляются в письменной форме, на латышском языке и отправляются другой Стороне по почте, электронной почте, по адресу, указанному в Договоре, или при регистрации Покупателя.

10.4. Переписка, отправленная по почте, считается полученной на 7-й календарный день после даты, указанной в почтовой марке «Latvijas pasta» относительно принятия заказного письма.

10.5. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменять условия Договора по своему усмотрению в течение всего срока его действия . Если в условия Договора вносятся существенные изменения, Продавец информирует об этом Покупателя, отправляя электронное письмо на адрес электронной почты Покупателяю. Поправки вступают в силу с момента их принятия и не применяются к счетам, выставленным до вступления в силу этих поправок. Использование Веб-сайта после вступления в силу поправок к положениям  Договора будет считаться принятием поправок.

10.6. Любой  спор, вытекающий из настоящего Договора, может быть  урегулирован путем переговоров. Если стороны не могут разрешить спор путем переговоров, то любой спор, разногласие или претензия, связанные с Договором и его содержанием,  его нарушениями, расторжением, недействительностью, разрешаются в суде в соответствии с нормативными актами Латвийской Республики.

10,7. Стороны освобождаются от ответственности, указанной в настоящих Правилах, если их исполнение невозможно из-за обстоятельств, вызванных форс-мажорными обстоятельствами.

10,8. Если Покупатель считает, что его права были нарушены, он может отправить свою жалобу в интернет-магазин Vinioutlet.lv на адрес ervins.veinbergs@eirovins.lv. Жалоба будет рассмотрена в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения жалобы, Ответ на жалобу отправляется по контактному адресу, указанному в жалобе. Если жалоба признана необоснованной, и Покупатель с этим не согласен, Покупатель имеете право на альтернативные варианты разрешения споров, указанные в нормативных актах, подав письменное заявление Продавцу для внесудебного разрешения спора: 

http//www.ptca.gov.lv/lvcontent//strīdu- risinašanas-process.

Eirovins.lv Pirkšanas-pārdošanas noteikumi

Šie preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi paredz vispārējos nosacījumus  preču  pirkšanai-pārdošanai Eirovins.lv  internēta veikalā. 

Vinuootlet.lv  preču tirdzniecību organizē un sniedz SIA “Eliots”, juridiskā adrese Rūjienas iela 2A, Rīga, LV1009, vienotais reģistrācijas nr. LV40103027910, mazumtirdzniecības licences nr. MT 00000000025 izsniegta 04.10.1998., turpmāk tekstā “Pārdevējs”.

1.Noteikumi un lietoti jēdzienu skaidrojums:

1.1. Pircējs šī Noteikumu  izpratnē ir :

1) rīcībspējīga  persona, kura veic pirkumu Eirovins.lv  interneta veikalā un  kura  nav jaunāka par 18.gadiem; 

2) juridiskā persona, kura vārdā rīkojas izpildinstitūcija vai pilnvarotājs pārstāvis. 

Piereģistrējoties Pircējs apliecina, ka viņa sniegtās ziņas ir patiesas un tam ir tiesības iepirkties Eirovins.lv interneta veikalā.  Ja pasūtījuma brīdī Pircēja dati ir nepilnīgi vai arī ir pamatojums uzskatīt, ka dati ir fiktīvi, Pārdevējs patur tiesības nepieņemt pasūtījumu.   Pārdevējam pēc nepieciešamības ir tiesības zvanīt uz Pircēja reģistrācijas laikā norādīto mobilā telefona numuru, un/ vai  sazināties ar viņu rakstot uz  Pircēja norādīto e-pasta adresi.

2. PIRKŠANAS – PARDOŠANAS LĪGUMS

2.1. Ņemot vērā, ka saskaņā ar Latvijas republikas normatīvajiem aktiem alkoholiskos dzērienus var iegādāties tikai tās personas, kuras nav jaunākas par 18 gadiem, Līgums starp Pircēju un Pārdevēju  par  preču pirkšanu-pārdošanu uzskatāms par noslēgtu no tā brīža, kad Pārdevējs (tā pārstāvis)  atbilstošu preču piegādes laikā pārliecinās, ka Pircējs ir tiesīgs iegādāties preces. 

2.2. Pārdevējam konstatējot, ka Pircējam nav tiesību iegādāties pasūtītās preces, Līgums uzskatāms par  nenoslēgtu, un preces Pircējam nepārdod. Par precēm samaksāta nauda  atmaksājama Pircējam  3 (trīs)  darba dienu laikā no piegādes dienas, ieturot no atmaksājamās summas  preču piegādes izdevumus.

2.3.Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt un izpildīt pasūtījumu, paziņojot par to Pircējam elektroniski,  ja Pircējs pasūta neierasti lielus preču daudzumus, kuriem ir vairumtirdzniecības pirkšanas pazīmes.

2.4. Veicot pasūtījumu Eirovins.lv  interneta veikalā, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar  Distances Līguma noteikumiem(turpmāk tekstā – Līgums) un pilnībā piekrīt šī Līguma nosacījumiem. 

3.REĢISTRĀCIJA UN PERSONU DATU APSTRĀDĀŠANA

3.1.Pircējam, kurš vēlas iegādāties preces Eirovins.lv veikalā ir jāreģistrējas, aizpildot reģistrācijas anketu. Anketā ir jānorada Pircēja personiskie dati, proti: vārds, uzvārds, juridiskām personām uzņēmuma nosaukums, elektroniskā pasta adrese, Latvijā reģistrēts tālruņa numurs, preču piegādes adrese, citi preču piegādei nepieciešamie dati.

3.2.Pircējam ir tiesības jebkura brīdī mainīt, papildināt vai anulēt savu reģistrāciju. Anulējot reģistrāciju, Pircējam nav tiesību izmantot Eirovins.lv interneta veikalu un iegādāties preces.

3.3. Pircēja personas dati tiek izmantoti lai identificētu Pircēju, lai pārliecinātos, ka Pircējs ir persona, kam tiek piegādātas preces ir pilngadīgs, lai noformētu grāmatvedības dokumentus, atmaksātu pārmaksas vai naudu par atgrieztajām precēm un lai nodrošinātu citu saistību izpildi, kas izriet no Līguma. Pircēja personas datu apstrādei ir nodrošināta konfidencialitāte. Ja  Pircējs izmanto Eirovins.lv interneta  veikalu uzskatāms, ka viņš piekrīt  personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi.

4.PRECES PASŪTĪŠANA, CENAS UN APMAKSAS KĀRTĪBA

4.1.Pircējs, veic pasūtījumu un pērc preces  interneta veikalā Eirovins.lv no plkst. 8:00 līdz 22:00 par cenām, kas ir spēkā  veikalā pasūtījuma iesniegšanas brīdī.

4.2.Pircējs veic apmaksu par precēm pasūtījuma laikā izmantojot interneta banku vai ar bankas norēķinu karti. Pircējs par pasūtītājam precēm apņemas samaksāt nekavējoties. Pēc naudas saņemšanas tiks uzsākta pasūtījuma izpilde un Pārdevējs nosuta Pircējam pasūtījuma apstiprinājumu. Preču un to piegādes cenas ir norādītas ieskaitot PVN.

4.3.Preču ievietošana grozā neuzliek Pircējam pienākumu tās iegādāties. Jebkurā brīdī Pircējs var dzēst groza saturu.

4.4.Gadījumā, ja Pircējs nav saņēmis no Pārdevēja  pasūtījuma apstiprinājumu  uz Pircēja norādīto e – pasta adresi, Pircēja pasūtījums NAV reģistrēts. Šādos gadījumos, lūdzam sazināties ar Pārdevēja  administrāciju pa tālruni 25747478 vai pa e-pastu ervins.veinbergs@eirovins.lv.

5.PREČU PIEGĀDE

5.1. Preces piegādā Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis (kurjers) vai pats Pārdevējs darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.20.00.

5.2.Par preču piegādes pakalpojumu piemērojams maksājums. Preču piegādes  maksājums var mainīties atkarīgi no pasūtījuma piegādes termiņa un  piegādes  vietas.  Preču tirdzniecības teritorija un piegādes pakalpojumu maksājums ir norādīts veikala mājas lapas sadaļā “Piegāde”.

5.3.Pārdevējs (kurjers) piegādā pasūtīto preci uz Pircēja anketā norādīto adresi. Pircējs apņemas pieņemt preci personīgi. Preces tiek nodotas Pircējam tikai tādā gadījumā, ja Pircējs ir ne jaunāk par 18 (astoņpadsmit) gadiem un pieņemot pasūtījumu uzrāda to apstiprinošu spēkā esošu personas dokumentu (Latvijas republikas (vai ārvalsts) pilsoņa pasi vai personas identifikācijas karti). Ja Pircējs neuzrāda personas dokumentu vai uzrāda spēkā neesošu personas dokumentu, vai noskaidrojas, ka Pircējs ir jaunāks par 18 (astoņpadsmit) gadiem, Pārdevējs preci Pircējam nenodod un ir uzskatāms, ka preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas  vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ un tādēļ līgums par alkoholisko dzērienu pirkšanu-pārdošanu uzskatāms par nenoslēgtu.

5.4.Preču piegādes laikā Pircējs kopā ar Pārdevēja pārstāvi (kurjeru) pārbauda sūtījuma stāvokli, kā arī  piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un piegādes pavaddokumentam. Ja Pircējs nepārbauda sūtījuma stāvokli, piegādāto preču komplektāciju un nefiksē datus par sūtījuma bojājumiem, sūtījums ir uzskatāms par piegādātu atbilstoši veiktajam  pasūtījumam un pienācīga kvalitātē.

5.5.Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņa pārkāpšanu visos gadījumos, kad preces netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

6.ATTEIKUMA TIESĪBAS

6.1. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 dienu laikā no pasūtījuma piegādes dienas, nosūtot  pa  pastu, uz  Pārdevēja juridisko adresi Rūjienas ielā 2A, Rīgā LV1009 vai pa e-pastu ervins.veinbergs@eirovins.lv rakstveida iesniegumu par savu atteikuma tiesību izmantošanu.

6.2. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējam ir pienākums norādīt šādas ziņas:

6.2.1. Klienta vārdu, uzvārdu un personas kodu;

6.2.2. paziņojumu par atkāpšanos no Līguma;

6.2.3. pirkuma apliecinoša dokumenta un piegādes dokumenta kopiju;

6.2.4. iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;

6.2.5. Pircēja parakstu un bankas konta numuru.

6.3. Ja Pircējs izmanto savas Līgumā paredzētās atteikuma tiesības, Pircējam ir pienākums 7 dienu laikā no dienas, kad ir nosūtīts paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu, atdod atpakaļ iegādāto preci veikalam (Lāčplēša iela 70b, Rīgā)iepriekš vienojoties par preču atgriešanas laiku, iesniedzot pirkumu apliecinošus dokumentus un personas apliecinošus dokumentus .  Izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu sedz Pircējs.

6.4.Atgriežamām vai maināmām kvalitatīvām precēm vai precēm uz kurām tiek izmantotas atteikuma tiesības, ir jābūt nesabojātām, tās nevar būt zaudējušas preču pārdošanas izskatu (nav noņemtas un/vai sabojātas etiķetes, nav noplēstas akcīzes markas u.c.) un tās nevar būt lietotas. Preces jāatgriež oriģinālā iepakojumā, tādā paša komplektācija, kādā Pircējs tās saņēma. Ja preces nav pilnā komplektācijā, ir sabojātas, nekārtīgas vai nav atbilstoši iepakots, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preces un  neatgriezt Pircējam par precēm samaksāto naudu.

6.5.Pirkuma maksa par precēm, izņemot piegādes maksājumu, attiecībā uz kurām Pircējs izmantojis atteikuma tiesības tiek atmaksāta Pircējam  uz viņa norādīto bankas kontu 14 dienu laikā pēc preces atdošanas dienas.

7.PIRCĒJA PIENĀKUMI

7.1.Pircēja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Distances līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz preču iegādes, saņemšanas un atgriešanas kārtību un uzņemties atbildību par noteikumu ievērošanu;

7.2. Pircējam ir pienākums, aizpildot reģistrācijas veidlapu, kā arī veidlapu, kas aizpildāma veicot pasūtījumu, sniegt par sevi patiesas ziņas;

7.3. Pircējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no līgumslēdzēj pusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā;

7.4. Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas precizitāti; Pārdevējs neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad Pircēja pasūtītā prece netiek izsniegta Pircējam, neprecīzi norādītas informācijas dēļ;

7.5. Aizliegumi:

Pircējiem un jebkuriem citiem interneta veikala  Eirovins.lv  apmeklētājiem ir stingri aizliegts:

• lietot jebkādu automatizētus līdzekļus, lai piekļūtu veikala www.eirovins.lv  servera informācijai,
• vākt, kopēt un citādi iegūt datus par citiem Pircējiem;
• veikt aplinkus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi www.Eirovins.lv ;
• ievietot informāciju, kas satur vīrusus vai citas tehnoloģijas, kas kaitē Eirovins.lv interesēm un īpašumam un tā lietotājiem.

Par minēto aizliegumu pārkāpumu  Pārdevējs ziņos attiecīgajām iestādēm, kā arī paturēs tiesības liegt turpmāku piekļuvi personai, uz kuru gulstas aizdomas par aizliegumu pārkāpumu. 

8.  PĀRDEVĪJA  PIENĀKUMI

8.1.  Pārdevējs piedāvā saviem Pircējiem augstas kvalitātes preces.

8.2.  Pārdevējs  apņemas nodrošināt augstu Personas datu aizsardzības līmeni, kā arī bez pircēja piekrišanas neizpaust viņa sniegto informāciju trešajām personām;
8.3.  Pārdevējs nodrošina, lai Eirovins.lv Mājas lapā visa informācija par precēm, to pieejamību, cenām un saņemšanu būtu korekta un pareiza.

8.4.Ja pasūtījuma izpildes gaitā tiek atklāts, ka Pircējs ir izdarījis pasūtījumu, balstoties uz nepareizu informāciju, Pārdevējs  patur tiesības neizpildīt tādu pasūtījumu, par to informējot Pircēju.

8.5.  Pārdevējs patur tiesības neapstrādāt pasūtījumus gadījumos, kad radušās aizdomas, ka Pircējs nav Pircējs šī līguma izpratnē un/vai  iegādājas preces komerciāliem mērķiem; 

9. KOMERCIĀLO PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANA

9.1. Akceptējot Līguma noteikumus, Pircējs brīvi un nepārprotami piekrīt regulāri saņemt dažādus ar Līgumu un Akciju saistītus un nesaistītus komerciālos paziņojumus, reklāmas materiālus, jaunumus un citu līdzīgu informāciju no SIA „Eliots”, kuri tiks nosūtīti gan uz Pircēja reģistrācijas laikā norādīto un Pircējam no kāda no mobilo sakaru operatoriem piešķirto pieslēguma numuru, gan uz  Pircēja e-pasta adresi.

10. NOSLĒDZOŠIE NOTEIKUMI.

10.1. Viss, kas ir ievietots Mājas lapā, ir ekskluzīvs Pārdevēja īpašums vai tiek izmantots saskaņā ar īpašu darbu autora piekrišanu. Jebkāda kopēšana, izplatīšana, pārraidīšana, izvietošana, vai cita veida Mājas lapas modificēšana ir aizliegta.

10.2. Līgums ir spēkā, un tā darbības termiņš turpinās līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei. Izbeidzot Līgumu, spēkā paliek Līguma noteikumi par strīdu izšķiršanas kārtību, kā arī citi noteikumi, kuri pēc būtības regulē Pušu tiesiskās attiecības pēc Līguma izbeigšanas.

10.3. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā, latviešu valodā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu,  e-pastu, uz to adresi , kas norādīti Līgumā vai  Pircēja reģistrācijas laikā.

10.4. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 7.kalendārajā dienā pēc „Latvijas pasta” zīmogā norādītā datuma par ierakstītās vēstules pieņemšanu.

10.5. Pārdevējam ir tiesības visā Līguma darbības laikā vienpusēji izdarīt grozījumus Līguma noteikumos pēc saviem ieskatiem. Ja Līguma noteikumos tiek veikti būtiski grozījumi, Pārdevējs par to informē Pircēju, nosūtot e-pasta vēstuli uz Mājas lapā norādīto Pircēja e-pasta adresi. Grozījumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī un tie neattiecas uz rēķiniem, kas izsniegti pirms šo grozījumu stāšanās spēkā. Mājas lapas izmantošana pēc Līguma noteikumu grozījumu stāšanās spēkā tiks uzskatīta par grozījumu akceptēšanu.

10.6. Jebkurš cits strīds tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses strīdu nespēj atrisināt sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas saistīti ar Līgumu un tā saturu, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu, nedarbošanos, tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10.7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības, kas noteiktas šajos Noteikumos, ja to izpildi nav iespējama dēļ apstākļiem, kurus radījuši nepārvarami spēki.

10.8. Ja Pircējs uzskata, ka tā tiesības ir pārkāptas, tas var nosūtīt savu sūdzību interneta veikalam Vinioutlet.lv uz ervins.veinbergs@Eirovins.lv . Sūdzība tiks izskatīta 7 (septiņu) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi. Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs tam nepiekritīsiet, Jums ir tiesības normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu pakalpojuma sniedzējam par ārpustiesas strīda risināšanu: -http//www.ptca.gov.lv/lvcontent//strīdu- risinašanas-process.

Eirovins